Cộng đồng thêu vi tính Việt Nam

Một cộng đồng nhỏ dành cho lĩnh vực thêu vi tính trên Facebook

EMB.VN sẽ tham gia vào việc xây dựng và quản lý.

Thêu vi tính Anh Xuyến

Hệ thống xưởng thêu vi tính - thiết kế mẫu thêu

EMB.VN là một dự án con và sử dụng toàn bộ hệ thống máy thêu của Anh Xuyến.
EMB.VN phải dịch vụ trung gian và không có sự khác biệt về giá